Bezpłatne porady prawne

Loga

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie w ramach projektu „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych informuje, że:

w każdą środę i czwartek w godzinach od 1630 - 1900

w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie przy ul. Krakowskiej 6 prowadzone są BEZPŁATNE porady prawne. Do skorzystania z indywidualnego doradztwa prawnika zachęcamy osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub potrzebujące pomocy. Będzie można otrzymać pomoc w rozwiązywaniu problemów natury prawnej i administracyjnej w postaci porad prawnych, przygotowywaniu pism prawnych, procesowych i administracyjnych.

Zaproszenie do udziału w projekcie

Loga

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
zaprasza w dniu 01.06.2017r. o godz. 1500 (czwartek)

wszystkich zainteresowanych uczestnictwem (dorosłych oraz rodziców wraz z dziećmi), w kompleksowych, wysokiej jakości środowiskowych usługach społecznych świadczonych w ramach projektu
„Klimontowska świetlica środowiskowa”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Zachęcamy osoby dorosłe, rodziców/prawnych opiekunów oraz ich dzieci do wzięcia udziału w otwartej rekrutacji przez cały okres realizacji projektu i skorzystania z bezpłatnego punktu świadczenia usług społecznych takich jak porady psychologiczne, porady prawne, grupy wsparcia.

Czytaj więcej...

Informacja o unieważnieniu postępowania

Loga

Informacja o unieważnieniu postępowania
dotyczy Zapytania ofertowego nr 14/2017/KŚS z dnia 26.04.2017 r. na prowadzenie zajęć tanecznych w świetlicy w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Na podstawie pkt VI 5 Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia, informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. Na ww. zapytanie nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Loga

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/2017/KŚS z dnia 26.04.2017r. na prowadzenie zajęć komputerowych w świetlicy w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Na podstawie pkt VI 5 Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia, informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Loga

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
na prowadzenie zajęć muzycznych w świetlicy w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:
Marcin Maziarz, ul. Armii Krajowej 1 m. 8, 39-400 Tarnobrzeg.
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 13/2017/KŚS z dnia 26.04.2017 r. jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 4600,00 zł brutto
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 15.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Loga

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych oferty
na świadczenie usług specjalistycznych (prowadzenie grup w świetlicy w projekcie) w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez Wykonawcę:
Barbara Goździewska, Kroblice Pęchowskie 31, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 12/2017/KŚS z dnia 26.04.2017 r. jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 4140,00 zł brutto
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 15.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Loga

na świadczenie usług specjalistycznych w świetlicy w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Dot. części I - Prowadzenie usług specjalistycznych z zakresu usług psychologicznych świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”.
Anna Gorycka ul. Opatowska 28, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 3/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 20 700,00 zł brutto.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 10.05.2017 r.

Dot. części II - Prowadzenie usług specjalistycznych z zakresu usług prawnych świadczone na rzecz osób uczestniczących w projekcie „Klimontowska świetlica środowiskowa”.
Kinga Zych ul. Kusocińskiego 15/5, 39-300 Mielec.
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załączonym do Zapytania ofertowego nr 3/2017/KŚS z dnia 04.04.2017 r., jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi 27 600,00 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 10.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Loga

na świadczenie usługi wychowawcy w świetlicy środowiskowej w projekcie w celu realizacji projektu pt. „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożoną przez Wykonawcę:
Anita Wójcik ul. Krakowska 41, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Zapytaniu ofertowym nr 5/2017/KŚS z dnia 04.04.2017r, jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi za jeden miesiąc 2 200,00 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 11.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Loga

na świadczenie usługi wychowawcy - kierownika w świetlicy środowiskowej w projekcie w celu realizacji projektu pt. „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
Po sprawdzeniu kompletności i ważności ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożoną przez Wykonawcę:
Ewelina Czajkowska, ul. Sandomierska 96, 27-640 Klimontów
Uzasadnienie wyboru
Oferta spełnia warunki zamieszczone w Zapytaniu ofertowym nr 4/2017/KŚS z dnia 04.04.2017r, jest najkorzystniejsza cenowo i wynosi za jeden miesiąc 2150,00 zł.
Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w dniu 11.05.2017 r.

Rekrutacja do Klimontowskiej Świetlicy Środowiskowej

Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
zaprasza na kompleksowe, wysokiej jakości środowiskowe usługi społeczne świadczone ramach projektu
„Klimontowska świetlica środowiskowa”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS
Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Loga

na zatrudnienie jednej osoby na stanowisko sprzątaczki w świetlicy środowiskowej w projekcie w celu realizacji projektu pt.: „Klimontowska świetlica środowiskowa” Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie RPSW.09.02.00 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie RPSW.09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Loga

Zapytanie ofertowe nr 15/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 158661774
e-mail - opsklimontow@poczta.onet.pl

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Loga

Zapytanie ofertowe nr 14/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 158661774
e-mail - opsklimontow@poczta.onet.pl

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Loga

Zapytanie ofertowe nr 13/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 15 8661774
e-mail: opsklimontow@poczta.onet.pl

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Loga

Zapytanie ofertowe nr 12/2017/KŚS
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty w ramach Projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Klimontów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie
ul. Krakowska 4, 27-640 Klimontów
Telefon: 158661774
e-mail: opsklimontow@poczta.onet.pl

Czytaj więcej...

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.