Wójt

mgr inż. Marek Goździewski
ul. dr Zysmana 1 27-640 Klimontów
tel. 158661006 158661100
fax 158661847

Zakres zadań Wójta

Do zadań Wójta należą wszelkie czynności związane z kierowaniem Urzędem, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.
Wójt jest:
 1. organem wykonawczym Gminy,
 2. terenowym organem obrony cywilnej,
 3. bezpośrednim przełożonym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. kierowanie Urzędem,
 3. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Urzędzie, Zastępcy Wójta, Sekretarza i kierowników jednostek
  organizacyjnych gminy,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. przygotowanie projektu budżetu gminy i przedkładanie go w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
  Obrachunkowej,
 6. informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych,
 7. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
 8. wykonywanie budżetu gminy,
 9. opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy, przekazanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
 10. opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami,
 11. opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 12. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym wraz z kopią zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowy za rok poprzedni, oświadczeń o
  prowadzonej działalności gospodarczej i oświadczeń o zawartych umowach cywilnoprawnych od Sekretarza, Skarbnika, Zastępcy Wójta, kierowników gminnych
  jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oraz analiza danych zawartych w oświadczeniach,
 14. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 15. upoważnienie Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 13,
 16. przygotowywanie projektów uchwał i przedkładanie ich Radzie Gminy,
 17. określenie sposobu wykonania uchwał,
 18. przedkładanie podjętych uchwał Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz w zakresie spraw finansowych - Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 19. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 20. zatrudnianie kierowników jednostek organizacyjnych, Kierownika USC, Sekretarza,
 21. sprawowanie funkcji Szefa Zarządzania Kryzysowego Gminy,
 22. powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 23. gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń,
 24. wykonywanie innych kompetencji wynikających z przepisów prawa.
Wójt nadzoruje bezpośrednio działalność Referatu Spraw Obywatelskich oraz następujących stanowisk:
 1. Zastępcy Wójta,
 2. Sekretarza,
 3. Skarbnika,
 4. radcy prawnego
Wójt nadzoruje funkcjonowanie następujących jednostek organizacyjnych Gminy:
 1. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkola w Klimontowie,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie,
 3. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II,
 4. Przedszkole w Klimontowie,
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie,
 6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie,
 7. Biblioteka Publiczna w Klimontowie,
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie.

Wójt Gminy podpisuje:

 1. Wystąpienia do organów naczelnych, centralnych i placówek konsularnych,
 2. Pisma do organów administracji rządowej, samorządowej i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. Odpowiedzi na pisma w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa i kontroli Najwyższej Izby Kontroli,
 4. Dokumenty w sprawach osobowych pracowników,
 5. Decyzje indywidualne z zakresu administracji publicznej,
 6. Wnioski o nadanie odznaczeń,
 7. Odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury Gminy,
 8. Odpowiedzi na wnioski mieszkańców o charakterze ogólnospołecznym,
 9. Odpowiedzi na wystąpienia i wnioski radnych,
 10. Odpowiedzi na skargi, listy mieszkańców przesłane przez organy naczelne i centralne,
 11. Ogłoszenia o przetargach i wyniku postępowania przetargowego.

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.