Informacja dla wykonawców

Utworzono: czwartek, 27, lipiec 2017

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji oraz treść ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z problemami technicznymi i brakiem możliwości zamieszczenia dokumentacji dotyczącej postępowania w dniu 26.07.2017 r. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 11.08.2017 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:

 1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
  19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś”
  „Nie otwierać przed 11.08.2017 r. godz. 11:15”
 2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
  20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 11.08.2017 r. . do godz. 11:00.
 3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
  21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 11.08.2017 r. godz. 11:15.

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.