Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze
Gmina Klimontów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17, Oś Priorytetowa 6 – „Rozwój miast” Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.:
„Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa rozwoju tej miejscowości w perspektywie długoterminowej - etap II”

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowa Wieś nr ewid. dz. 463 dł. 370 mb”
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo (cena była jedynym kryterium).
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp. Wykonawca Cena
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów
71.852,91

 

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Konary jako działka nr ewid. 148 o powierzchni 0,36 ha

  • księga wieczysta KI1S/000018809/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie oznaczonym symbolem: „RP – tereny upraw polowych”
  • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zmianie zaproszenia

Ogłoszenie o zmianie zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””
- ogłoszenie nr 83/12/09/2017 (portal ogłoszeń ARiMR).

Czytaj więcej...

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. nr XXXIX/285/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 533 o powierzchni 0,0700 ha

Czytaj więcej...

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 lipca 2017 r. nr XXXIX/286/17 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 625 o powierzchni 0,2900ha

Czytaj więcej...

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej w części zabudowanej budynkiem biurowo-gospodarczym i garażami w złym stanie technicznym oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,50ha (terminy poprzednich przetargów: 31.07.2015, 27.11.2015, 31.03.2016)

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006 fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania:
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. zaproszenia do składania ofert w postępowaniu na realizacje zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś””.
Działając zgodnie z pkt. 6 Zaproszenia do składania ofert z dnia 28.08.2017 roku na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice, Rybnica, Nowa Wieś” niniejszym zawiadamiamy że unieważniamy przedmiotowe postępowanie.

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” ogłoszenie BZP nr 583950-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Zamawiający zmienia przedmiar robót dla zadania: Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. dz. 96, 110 od km 0+000 do km 0+720.

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.