Jarmark na św. Jacka 2017

XXI Jarmark na św. Jacka
15-17 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Jarmark na św. Jacka 2017 (katering)

Urząd Gminy w Klimontowie zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (katering) w dniach 15-17 sierpnia 2017 roku (wtorek-czwartek) podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2017) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów w terminie do 19.04.2017 roku do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach - zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Gminy Klimontów
Jarmark na św. Jacka - katering
nie otwierać przed godz. 1100 dnia 19.04.2017 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zawierać winna nazwę i dokładny adres oferenta.
Urząd Gminy w Klimontowie zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.

XX Jarmark na św. Jacka

Rokrocznie w dniach 15-17 sierpnia w Klimontowie odbywa się Jarmark na św. Jacka. W tym roku patronat nad imprezą objęli: Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Była to XX Jubileuszowa edycja tej imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i ściąga większą publiczność.

Czytaj więcej...

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Regulaminy handlu podczas Jarmarku na św. Jacka

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.