Obwieszczenia

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 2017.04.10 została wydana na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych S. A., w Warszawie decyzja nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm3/h w m. Szymanowice Dolne na terenie działki nr ewid. 208/6, obręb Szymanowice Dolne, gmina Klimontów.
Dokumentacja dotycząca ww. sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27/640 Klimontów, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Obwieszczenie

Obwieszczenie
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam strony postępowania, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
Budowie stacji pomiarowej Q=3.150 Nm/h w miejscowości Szymanowice Dolne na działce nr ewid. 206/8.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm., dalej ustawa ooś)

Wójt Gminy w Klimontowie

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 reprezentowanego przez Pana Marcina Dobka - Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus ul. Matejki 7 22-100 Chełm w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa.”

Czytaj więcej...

Legenda o tym, jak Nikisioł Kozaków przepędziłKolorowanka promocyjna pt. Barwy Klimontowa

Publiczny Transport Zbiorowy Program Rodzina 500+

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej

Klimontowska świetlica środowiskowa

Twój dzielnicowy

Deklaracje w sprawie gospodarki odpadami Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Działanie 8.3

Park Katyński w Byszowie Jarmark na św. Jacka

Kąpielisko Boisko Orlik 2012

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Ośrodek Kultury

Lokalna Grupa Działania

Budujemy Sportową Polskę

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Copyright © 2015 Klimontów wita... Wszelkie prawa zastrzeżone.